Жалдак Мирослав Іванович

У публікації [340, с. 25] вказано, що історико-біографічні дослідження посідають помітне місце в історії науки та дають змогу персоніфікувати історію розвитку її галузей, оцінити внесок учених, осіб, причетних до наукових досліджень та організації науки. У контексті біографістики важливе значення набуває спосіб організації біографічних відомостей та дослідницький інструментарій. Тому для нашого дослідження була обрана постать видатного українського вченого-інформатика – Жалдака Мирослава Івановича. Особисті наукові надбання Жалдака М.І. та його учнів є неоціненним, соціально вагомим внеском у розв’язування проблем інформатизації системи освіти в Україні, гуманітаризації освіти і гуманізації навчально-виховного процесу, фундаменталізації знань і надання їм прикладного, практично значимого характеру [156]. Розглянемо досвід функціонування наукової школи, лідером якої є академік Жалдак М. І. та її роль в інформатизації середньої та вищої педагогічної освіти України.

Джерельною базою дослідження стали публікації: про життєвий та науковий шлях Жалдака М. І. найбільш вичерпні дані подано у збірці [352] та у роботі [156] проте ці відомості нині потребують оновлення; певні біографічні дані та спогади колег Жалдака М. І. наведено у роботах [244, 354]; про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для інформатизації освіти описано у роботах, у яких згадано про роль Жалдака М. І. та представників його наукової школи в цьому процесі [323, 519].

У публікації [340] визначено, що протягом тривалого часу (з XII ст.) людство творило засади та механізми практичної або нормативної класифікації людей, які працювали в галузі науки. В основу такої класифікації покладено внесок особи у розвиток певної галузі науки за формальною ознакою – науковим ступенем, вченим чи академічним званням, набутих у нормативно визначеному порядку. Це є фіксацією певних етапів нормативного визнання наукових досягнень особи.

Кожна епоха, період історії пов’язані з відповідними людьми, які вплинули на розвиток науки певної галузі, одним з них і є Жалдака М. І. Впродовж свого життя він демонструє суспільству потенціал талановитого вченого, сильного лідера, управлінця, прогресивного педагога і мудрого наставника. Результати наукової праці та його творчий доробок дають підстави стверджувати, що наразі ним сформовано солідну наукову школу дослідників теорії і методики навчання інформатики та використання ІКТ в освіті [156].

Становлення і розвиток наукових шкіл у кожній країні є винятково важливою проблемою загальнодержавного значення. Від функціонування наукових шкіл значною мірою залежить розвиток тієї чи іншої галузі наукового знання, а відповідно – освіти, культури та економіки [530]. Повноцінної наукової школи не може бути без керівника та його учнів, без предметного змісту спільної діяльності, і кожна школа в науці обов’язково відрізняється певними унікальними, одній лише їй притаманними, властивостями. Природа науки не підтримує редуплікації, відтворення стандартних продуктів, винайдення винайденого. Тому функція навчання, залучення до традиції невіддільно з’єднана в науковій школі з пошуком нових розв’язків і підходів – як концептуальних, так і методичних. А тому кожна наукова школа є унікальною [214].

Дослідники наукових шкіл [214, 530] наголошують на тому, що школа функціонує не лише за рахунок розвитку наукових ідей, а й завдяки організації наукової роботи на засадах наукової принциповості, тактовності, поваги, відповідальності та створення атмосфери порядності. І виховний вплив на особистість молодого вченого мають уміння керівника школи стратегічно мислити; наявність зрілого інтелекту, широкого світогляду, розсудливості, життєвої мудрості, уміння генерувати ідеї, передбачати наслідки прийнятих рішень, обов’язковість і самодисципліна  [530]. Жалдак М. І. відповідає всім описаним вище якостям і тому, дослідити його шлях як науковця і роботу його наукової школи є важливим і почесним завданням.

Жалдак М.І. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, знаний в Україні та за кордоном вчений, організатор вітчизняної освіти і науки. Він сам був завжди на передових позиціях і залучав до цього своїх учнів, набув послідовників, згуртував навколо себе коло однодумців. Досліджувати біографію та діяльність наукової школи Жалдака М. І. легко і одночасно важко, оскільки він доброзичливий, відкритий, користується повагою людей, має харизму і його науковий доробок великий та різноманітний, він є помітною постаттю сучасної української науки [156].

Для даного дослідження важливим є аналіз біографічних відомостей про життя і науковий доробок Жалдака М. І. У публікації [530] вказано, що важливим є аналіз особистості засновника і керівника наукової школи як найважливішого чинника її створення. Наступним варто проаналізувати науково-дослідницьку програму школи – коли керівник залучає учнів до власної ідеї, творчості, що передбачає його бажання до колективних форм роботи та потребу в ретрансляції власних поглядів та їх обговорення. Важливою умовою входження до наукової школи, є ідентифікація учня з вчителем, тобто, сприйняття його методів, ідей, способу мислення й діяльності. Ідентифікація учня з вчителем і з науковою школою виступає характерною особливістю наукових шкіл і є надзвичайно важливою для розуміння їх як педагогічного феномена. Наслідування й ідентифікація забезпечує трансляцію і збереження доробку та традицій наукової школи. Однак це не має заважати формуванню самостійності молодого вченого, виявлення його власної професійної позиції [530].

У колективній публікації [156], одним з авторів якої є дисертантка детально проаналізовано та описано життєвий шлях і становлення Жалдака М.І. як дослідника, викладача, вченого, управлінця, фундатора наукової школи, а тому далі зупинимося лише на певних аспектах, що важливі для нашого дослідження.

У 1965 р. Жалдаку М.І. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Керівні посади він починає обіймати з 1968 р. працюючи заступником декана фізико-математичного факультету, а згодом, з 1980 р. – завідувачем кафедри вищої математики. У цей період значно розширився спектр наукової проблематики, якою займався вчений. У 1970 р. йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі вищої математики. У зв’язку з організацією кафедри основ інформатики та обчислювальної техніки перейшов на посаду доцента цієї кафедри і був призначений заступником завідувача кафедри, а у 1989 р. обраний за конкурсом на посаду завідувача [156].

В лабораторії обчислювальної техніки КДПІ імені О.М. Горького з середини 60-тих до середини 70-х років ХХ ст. працювала група молодих вчених, які займалися на одній електронній обчислювальній машині «Мінськ-1». У цій групі молодих дослідників особливо виділявся Жалдак М.І., який не тільки працював на ЕОМ «Мінськ-1», а й чудово навчав майбутніх вчителів. До 1985 р. молоді вчені КДПІ імені О. М. Горького працювали на комп’ютерах усіх поколінь – від найперших до найсучасніших та залучали до цієї діяльності своїх студентів і аспірантів. Також, Жалдак М.І. папарельно вів дослідження у Головному обчислювальному центрі Міністерства освіти України, у якому були найсучасніші на той час ЕОМ серії ЕС [156, 354].

Михалін Г. О. [354] зазначає «поступово навколо Жалдака М. І. утворилася команда, а згодом і наукова школа, яку він і очолив». З 1985 р. і по сьогодні до цієї наукової школи увійшли багато дослідників з усіх куточків України.

У 1990 р. Жалдака М. І. захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора педагогічних наук «Система підготовки вчителя до використання інформаційних технологій в навчальному процесі» (захист якої відбувся у науково-дослідному Інституті змісту і методів навчання АПН СРСР м. Москва). Науковим консультантом був доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР, пізніше дійсний член НАПН України, професор Шкіль М. І. (1932-2015 рр.). Після захисту докторської дисертації лідерська роль Жалдака М. І. розкрилася повною мірою. Якщо за період з 1965 р. до 1990 р. під його керівництвом підготовлено і захищено лише дві дисертації (Ю.В. Триус та Н.В. Морзе), то за період з 1990 р. до 2010 р. значно збільшилася кількість захищених як кандидатських, так і докторських дисертацій, і нині його учні працюють в усіх куточках України та у провідних ЗВО [156, 354].

У 1991 р. Жалдаку М. І. присуджено звання професора, у 1995 р. обрано дійсним членом НАПН України. У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова в 2008 р. було створено Інститут інформатики, де М. І. Жалдака обрали його директором та завідувачем кафедри теоретичних основ інформатики [156].

В рамках діяльності наукові школи здійснюють: теоретико-методологічну, інформаційно-аналітичну, науково-організаційну, експериментальну та інноваційно-пошукову діяльність. Обмінюючись, досвідом, ідеями, науковці збагачують інноваційний потенціал один одного, утворюють середовище продуктивної наукової комунікації, творчий стиль командної роботи, сприяють виробленню нової ефективної методології й оригінальної методики наукового пізнання інноваційних процесів [530].

На початку 90-х років в НПУ імені М.П.Драгоманова були створені позитивні передумови виникнення науково-педагогічної школи з проблеми інформатизації середньої та вищої педагогічної освіти. Під керівництвом і за безпосередньої участі Жалдака М. І. було розроблено низку концепцій, стандартів, навчальних матеріалів, навчально-методичних та програмно-методичних комплексів: концепція інформатизації освіти в Україні (1994 р.), концепція змісту наскрізної освіти з інформатики і обчислювальної техніки для всіх ланок освіти (1993 р.), Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні з інформатики (2003 р.), типова програма кандидатського іспиту із спеціальностей 13.00.02 «Теорія і методика навчання інформатики» (1999 р.) та ін. [156].

У наукових публікаціях Жалдака М. І. започатковано сучасні комп’ютерно орієнтовані методичні системи навчання математики і, частково, фізики, орієнтовані на гармонійне педагогічно доцільне і виважене поєднання надбань традиційних методичних систем навчання і сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Відомий нині в школах і педагогічних університетах України програмний комплекс GRAN був розроблений Жалдаком М. І. та його аспірантом Пеньковим А.В. ще у 1989 р. Програмно-методичний комплекс GRAN разом з іншими підручниками і посібниками для студентів педагогічних університетів, вчителів та учнів середніх навчальних закладів («Теорія ймовірностей і математична статистика», «Стохастика», «Математика з комп’ютером») містить понад 20 книг, електронні копії яких є на сайті кафедри теоретичних основ інформатики (www.ktoi.npu.edu.ua) [156, 352].

Жалдак М. І. входить до різних організаційних комітетів та постійно бере участь у багатьох масових наукових заходах, як в Україні так і за кордоном. Також, він є постійним керівником Всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем інформатизації навчального процесу, що проводиься в НПУ імені М.П.Драгоманова. Жалдак М. І. є науковим редактором багатьох монографій і посібників, входить до складу редакційних колегій наукових періодичних видань, а саме: наукового журналу «Комп’ютер в школі та сім’ї», «Математика в школі», газети «Інформатика», електронного видання «Інформаційні технології і засоби навчання», головний редактор збірника наукових праць «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання» та ін. [156].

Науково-організаційна діяльність Жалдака М. І. включає в себе роботу у складі численних методичних комісій та груп, зокрема: член (пізніше голова) методичної комісії з інформатики при Науково-методичній раді МОН України (1985-2005 рр.), член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні, голова секції інформатики комісії з вищої педагогічної освіти (0101) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (з травня 2007 р.), голова робочої групи з розроблення галузевих стандартів вищої освіти за напрямом 6.040302 Інформатика* підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (з жовтня 2007 р.). З 1987 р. до 2002 р. був головою журі обласних і республіканських олімпіад з інформатики, республіканських конкурсів «Вчитель року» з інформатики (2002 р., м. Херсон) та математики (2004 р., м. Біла Церква), брав участь у роботі Малої Академії наук (1998-2000 рр., голова журі), віце-президент Київської Малої академії наук України [156].

У роботі [530] зазначено, що будучи ефективною формою організації наукової життєдіяльності дослідника, наукова школа значною мірою сприяє набуттю ним наукового досвіду, формуванню ціннісного ставлення до здійснення дослідження. Включення молодого науковця до наукового пошуку, надання йому реальних повноважень і прав, можливості вибору особистісно значущої проблеми, педагогічна підтримка й довіра позитивно впливають на загальний розвиток особистості дослідника та отримання вагомих результатів.

Жалдак М. І. постійний член (а з 2003 р. голова) спеціалізованої Вченої ради Д 26.053.03 при НПУ імені М.П. Драгоманова із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика, інформатика). Відзначимо, що саме під керівництвом Жалдак М. І. цей науковий напрям досяг найвищої популярності, адже у цій спеціалізованій вченій раді відбувається захисти захистити здобувачів зі всієї України [156].

Жалдак М. І. у 2010 р. увійшов до складу вперше створеної в Україні в ІІТЗН НАПН України спеціалізованої докторської вченої ради зі спеціальності 13.00.10. Ця рада вирізняється серед інших унікальним складом, оскільки поєднує видатних особистостей, відомих не тільки в Україні, а й за кордоном – науковців, управлінців, практиків, які мають наукові ступені в різних галузях наук і зробили вагомий внесок в комп’ютеризацію загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладів, інформатизацію науково-освітнього простору України [156, 519].

Одним з методів ідентифікації наукових шкіл є вивчення низки кандидатських і докторських робіт науковців, які входять до означених неформальних колективів [345]. Жалдак М. І. активно залучає талановиту молодь до наукової роботи та навчання в аспірантурі, а здібних колег рекомендує до докторантури. За його науковим консультуванням підготовлено низку докторів педагогічних наук та понад 37 кандидатських дисертацій, ця кількість доповнюється новими прізвищами, оскільки наукова школа М.І. Жалдака продовжує діяти [156]. У додатку Д (таблиці Д.1 та Д.2) наведено перелік учасників наукової школи Жалдак М. І. і рік захисту дисертацій, виконаних під його науковим керівництвом і консультуванням.

На рис. 2.17 представлено персональний профіль Жалдака М. І. в Google Академії з індексами цитувань публікацій (станом на листопад 2020 р.): загальна статистика цитування – 3684, h-індекс – 30, i10-індекс – 52.

Рис. 2.17. Персональний профіль Жалдака М. І. в Google Академії з індексами цитувань публікацій (станом на листопад 2020 р.)

 

Напрями діяльності наукової школи Жалдака М. І. 

У публікації [323] наголошено, що наукова школа є охоронцем набутих традицій, наукового світосприйняття, концентрованого досвіду низки поколінь, своєрідною естафетою передавання досвіду, що сприяє розкриттю творчих здібностей молодих учених, їх вихованню, становленню й перетворенню в зрілих дослідників. В сучасних умовах наукова школа, щоб зберегти свій прогресивний характер, має бути озброєна передовою методологією, мати професійну мобільність.

На підставі аналізу робіт [156, 352, 354], особистого спілкування дисертантки з Жалдаком М. І. (понад 10 років) та членами його наукової школи опишемо основні напрями роботи даної наукової школи:

  • створення комп’ютерно орієнтованих систем навчання математики у різноманітних навчальних закладах;
  • розроблення електронних освітніх ресурсів (педагогічних програмних засобів), орієнтованих на шкільний курс математики, простих для опанування учнями, зручних у користуванні;
  • розроблення та удосконалення методичних систем навчання інформатики та математики студентів ЗВО;
  • особливості навчання інформатики у загальноосвітніх школах та підготовка учителів інформатики до цього;
  • розроблення інформаційно-дидактичних та навчально-методичних матеріалів, зокрема створення нових підручників, задачників, навчальних посібників для школи, для вчителів і студентів педагогічних університетів;
  • впровадження технологій дистанційного навчання інформатичних та математичних дисциплін;
  • впровадження ІКТ навчання, управління та підтримки наукових досліджень та ін.

Наукова школа академіка Жалдака М.І. є джерелом для створення і розвитку нових наукових шкіл, які вже очолюють його учні. Жалдаку М.І. вдалося підготувати та зосередити висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри на пріоритетних і перспективних напрямах інформатизації навчального процесу у школах та ЗВО, що визначають інноваційний розвиток освіти і науки України. Отже, відзначимо значну роль наукової школи Жалдака М. І. та її вплив на розвиток, піднесення міжнародного престижу та авторитету національної освіти і науки. Аналізуючи біографію, наукові здобутки академіка Жалдака М. І. та його наукової школи наголосимо, що він належить до лідерів-науковців, творців освітніх інновацій: педагог, учений, інформатик, організатор освіти та науки [156]